EcoBurma - travel to Burma / Myanmar

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း။ အေကာင္းရွိသလိုအဆိုးေရာရွိႏိုင္သေလာ?

လြန္ခဲ့ေသာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုးအေျပာင္းအလဲမွာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြါးေရးကုိအေထာက္အကူျဖစ္ရန္ႏွင့္ ေငြမ်ားပို၀င္လာေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ပိုမို၀င္ ေရာက္လာေစရန္ ႀကိဳးပန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္ကိုအသင့္အေနအထားတြင္ရွိမေနေသးေပ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ သံုးသိန္း၀င္ေရာက္ခ့ဲသည္။ ထိုႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ၁၉သန္းႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ တံခါးဖြင့္ေပးရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း အစိုးရ နားလည္သြားပံုရပါသည္။ တာ၀န္သိေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း မူ၀ါဒတရပ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေခၚယူေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းသည္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္း ေပၚလွမ္းလိုက္ေသာ ေျခတလွမ္းျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အသြားႏွစ္ဘက္ပါေသာ ဒါးတလက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ဳိးစီးပြါးခံစားရမွာျဖစ္သလို ျပႆနာေတြကိုလည္း သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္မွာ အလြန္အေရးပါပါသည္။ ဤျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတခုတည္း၏ ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ ကမၻာလွည့္မ်ားအတြက္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္လာေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈံးမ်ားႀကီးလာၿပီး မိမိတို႔အတြက္ လက္လွမ္းမမီေတာ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား မိမိတို႔ၿမိဳ႕ကို စြန္႔ခြါသြားရမႈမ်ား ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ႀကံဳခဲ့ရသည္ကို က်ေနာ္တို႔ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အႀကီးစားေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္လာလွ်င္ အေသးစား မိသားစုစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းကေလးမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားရမႈမ်ားသည္လည္း ျမန္မာတႏိုင္္ငံတည္းသာမဟုတ္ အမ်ားအျပားပင္ရွိပါသည္။

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ေနေသာ ေနရာမ်ားရွိ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႀကံဳရႏိုင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရပါသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ယံုၾကည္လက္ခံလာေအာင္ ေျပာဆိုသည့္အမွားမ်ဳိးကို မက်ဴးလြန္သင့္ပါ။

 

 

လူဦးေရ ၅၀၀ သာရွိေသာ ေကာ္စတာရီကာႏိုင္ငံရွိ တာမာရင္ဒို (Tamarindo) ဆိုသည့္ ၿမိဳ႕ကေလးသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ငါးေထာင္ ၀င္ေရာက္လာေသာအခါ ေဒသခံ တဦးျဖစ္သည့္ ဒီဒီယာအာဆီဗီဒို (Didier Acevedo) ႀကံဳရသည့္ အျဖစ္ကို ေအာက္ပါ ဗြီဒီယိုတြင္ၾကည့္ ပါ။

 

 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိသည့္ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ား။

 • အသြားအျပန္ခရီးစဥ္စီစဥ္ျခင္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းခရီးစဥ္မ်ား၊ ဟုိတယ္အခန္းႏွင့္ အမွတ္တရပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းမ်ား စသည့္ ႏိုင္ငံျခားကမၻာလွည့္ခရီးသြားတို႔အတြက္ အပန္းေျဖ ခရီးစဥ္အစအဆံုးကို ယင္းတို႔လာေရာက္သည့္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားကပင္ စီစဥ္ေပးလိုက္သည္ျဖစ္ရာ ခရီးသည္မ်ားယူေဆာင္လာသည့္ေငြမ်ား အနက္အေတာ္မ်ားျပားေသာ ရာခိုင္ႏႈံးသည္ ယင္းတို႔ႏိုင္ငံရင္းသို႔ပင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားၿပီး ယင္းခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္မ်ားက အနည္းငယ္သာရရွိျခင္းမ်ဳိးကို မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြါးေရးကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းက အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔ လာရာပင္ရင္းႏိုင္ငံမ်ားကိုသာ အက်ဳိးရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား ထံသုိ႔ လက္ၾကားယိုေရာက္ရွိလာမည့္ ေငြပမာဏမွာလည္း မ်ားလွမည္ မဟုတ္ပါ။
 • ကမၻာလွည့္ခရီးသည္အမ်ားအျပားအတြက္ သူတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလြန္ေစ်းခ်ဳိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ထိုခရီးသြားဧည့္သည္တို႔ကို အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပန္းၾကမည္။ သူတု႔ိႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္ထက္ အမ်ားႀကီးပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကိုေပးၾကမည္။ ဤသို႔သာဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္၏အိုးတန္လွေသာ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရတို႔ကိုအလဟႆ ၿဖဳန္းတီးလိုက္သလို ျဖစ္လိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထုိအရာတို႔သည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ပင္ မလံုေလာက္္ေပ။ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္သစ္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေသးဲ စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္စနစ္ကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမွင့္တင္ရဦးမည္ျဖစ္ရာ ေငြအမ်ားႀကီးမတတ္ႏိုင္သည့္ ေဒသံလူထု အတြက္ လက္လွမ္းမီျဖစ္ရေပလိမ့္ဦးမည္။
 • ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေလးေလးနက္နက္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခ်မ္းသာေသာခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ျပည္သူမ်ား ေတြ႔ၾကသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အလြန္မညီမွ်ေသာ မွီခိုမႈကို ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုၾကည့္လွ်င္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အမ်ားစုသည္ လိင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကၽြန္ျပဳမႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။
 • ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တိုင္းျပည္တြင္း မညီမွ်ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဤလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္သည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔ မေပးႏိုင္သည့္ ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာ ေဒသမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ လူရွာမရသည့္ ေဒသမ်ားထက္ ခရီးသည္အလာမ်ားသည့္ ေဒသမ်ားကိုသာ ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ေဒသမ်ဳိးတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္မွာ ပိုႀကီးလာလိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္၏အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ဳိးအတိုင္း ေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမွ သူမ်ားအတြက္မူ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ မွ် ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့လိမ့္မည္။
 • ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေျပာရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အနိမ့္ဆံုးမဟုတ္သည့္အခ်က္မွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ (ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးလံုလံုေလာက္ေလာက္မရဘဲ မိမိတို႔ေျမယာမ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခံရမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ အဓမၼလုပ္ အားေပးခိုင္းေစခံရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။) လုပ္ငန္းခြင္သာယာမႈမရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (လူမႈေရးအေထာက္အပံ့မရွိသည့္ ကာလတိုလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား) တြင္ ခို္င္းေစခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္လည္းရွိပါသည္။

 

တိုင္းျပည္ကိုတံခါးဖြင့္လိုက္ၿပီး ဧည့္သည္မ်ား၀င္ေရာက္လာကာ သူတို႔ႏိုင္ငံကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၾကမည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပားက ၀မ္းေျမာက္ၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အႏၱရာယ္မ်ားကို မျမင္မေတြ႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္အထိေတာ့ မထံုမအ သင့္ၾကပါ။ ျပန္လည္ျပဳျပင္မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့မႈမ်ား အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မျဖစ္ပြါးႏိုင္၊ ကာကြယ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မယံုၾကည္ၾကေစခ်င္ပါ။ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားသည္ ေဒသခံတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးကို ကာကြယ္ေပးလိမ့္မည္ကို အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႀကံဳခဲ့ရသလိုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အခ်ဳိ႕ လူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြါးမ်ားသည္ က်န္သူမ်ားထက္ပိုမိုအကာအကြယ္ရပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေရွးရႈသြားေနသည္ဟု အမ်ားအျပားကေျပာၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲတြင္ သာမဟုတ္ လူထု၏ ရင္တြင္းတြင္လည္းရွိသည္ဆိုသည္ကို အေတာ္မ်ားမ်ား နားမလည္ၾကပါ။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္ကို အေျခခံအက်ဆံုးမူျဖစ္သည့္ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ မူေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ညီမွ်ျခင္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခြင့္မရခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤမူကိုမၾကာခဏပင္နားမလည္ၾကပါ။

 

အမွားမ်ားကိုေရွာင္ရွားျခင္း

၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္တရပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါ ပင္မစံသတ္မွတ္ခ်က္ပါ၀င္သည့္ ေၾကျငာခ်က္တရပ္ကိုခ်မွတ္ခဲ့သည္။

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

 • သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈဘ၀မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကိုု ထိခိုုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစျခင္း၊
 • ေဒသခံမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပိုမိုရေစျခင္း၊ လူမႈဘ၀မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိရရွိေစျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရေစျခင္း၊
 • မိမိတို႔၏လူေနမႈ၊ ဘ၀အေျခအေနမ်ားအေပၚသက္ေရာက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရရွိေစျခင္း၊
 • ကမၻာတ၀ွမ္းရွိ မတူကြဲျပားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳျခင္း၊
 • ေဒသခံမ်ားအေပၚ နားလည္မႈ၊ ေဒသခံ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈဘ၀မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ခရီးသြားမ်ားအား သိရွိနားလည္ေစျပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေစျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးစဥ္ကို ဖန္တီးေပးျခင္း၊
 • ခႏၶာကိုယ္မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
 • ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားအၾကား ရွိတတ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ထိရွလြယ္ေသာအခ်က္မ်ား၊ ေလးစားသမႈေပးရေသာ အေျခအေနမ်ားကိုသိရွိနားလည္ေစျခင္းျဖင့္ အဆိုပါေဒသ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊

- Cape Town, 2002

ဤအခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အျဖစ္ထားရွိႏိုင္မည့္ စံပံုစံ တရပ္ကိုသာ ေဖာ္ျပေနေၾကာင္းမွာထင္ရွားပါသည္။ 

လက္ေတြ႔တြင္ ဤစဥ္းမ်ဥ္းမ်ားကို က်င့္သံုးေစရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပႆနာတိုင္းကို ျမင္ႏိုင္သည္မဟုတ္ဲ လူအမ်ားအျပားအေနျဖင့္လည္း ထိုျပႆာနာမ်ားကို အျပစ္အနာအဆာကင္းေသာ အျပင္ပန္းပံုျဖင့္ ဖံုးကြယ္ထားလိုၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

တာ၀န္သိေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား အညီအမွ်ခြဲေ၀ေပးရာတြင္သာ အေထာက္အကူျပဳသည္ မဟုတ္ဲ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း စိတ္ခ်မ္းသာေစပါလိမ့္မည္။ 

ေဒသခံအေမြအႏွစ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳဲ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာေစမႈမ်ားမရွိေၾကာင္းသိရွိရပါက ကမၻာလွည့္ခရီးသည္အမ်ားစုအေနျဖင့္ သူတို႔အားလပ္ရက္ လည္ပတ္ရသည္ကို ၾကည္ႏႈး၀မ္းေျမာက္ၾကေၾကာင္း သုေတသနစစ္တန္းမ်ားကျပဆိုေနပါသည္။


သင္ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ

သင္သည္ ခရီးသြားလမ္းညြန္တဦးေလာ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ တဦးေလာ?

 • သင့္မ်က္စိကိုဖြင့္ထားပါ။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ သင္ေသာ္၎၊ ျမန္မာလူထုေသာ္၎ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္သည္မ်ားကိုေတြ႔ပါကMyanmar Tourism Watch သို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ ပါသည္။ တိုင္ၾကားခ်က္ကို အမည္မေဖာ္ဲ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး တိုင္ၾကားသူ၏ အမည္ေသာ္၎ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာႏွင့္ ဖံုးနံပါတ္မ်ားကိုေသာ္၎ မည္သည့္အခါမွ် အျခားသူမ်ားသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပသမည္မဟုတ္ပါ။
  ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးေနသူျဖစ္ပါက သင့္အလုပ္တည္ၿမဲ လံုၿခံဳေရးသည္ ႏိုင္ငံျခားၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားသည္ လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေရးသည္ သင့္အတြက္အေရးပါေသာ အက်ဳိးစီးပြါးျဖစ္သည္။
  ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္၍ ရယူႏိုင္ပါသည္။

သင္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံသားတေယာက္ေလာ?

 • ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူထုထိခိုက္နစ္နာရသည္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ေသာ္၎ သင့္မိတ္ေဆြမ်ားမွတဆင့္ေသာ္၎ ၾကားသိေတြ႔ျမင္ရပါက ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကို Myanmar Tourism Watch သုိ႔တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
 • ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကိုဂရုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကို ရွင္းျပပါ၊ ဤျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကိုေျပာျပပါ။ ယေန႔ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေနသလိုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္ႀကီး ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ လူအမ်ားအျပား၏ဘ၀ကို ထိခိုက္လာေစပါလိမ့္မည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ မဟုတ္သူမ်ားကို ပင္ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မည္။

သင္သည္သတင္းသမားတဦးေလာ၊ ဘေလာ္ဂါတဦးေလာ?

 • ဒဂၤါးျပား၏ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ အေၾကာင္းမ်ား အဆိုးအေကာင္းမ်ားကို စာဖတ္သူကို အသိေပးပါ။ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားကို ကူးယူတင္ျပျခင္းမ်ဳိးသာ မလုပ္ပါႏွင့္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကသာ ျပည္သူလူထု၏ တကယ့္အက်ဳိးစီးပြါးကို ကုိယ္စားျပဳႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသအေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီးပြါးေရးစာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ပါ။
 • သင့္တြင္ ဘေလာ့ရွိပါက အထက္ပါျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေရးပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္ ၾကားသိေတြ႔ျမင္ရသည့္ သီးသန္႔အေၾကာင္းမ်ားလဲ ေရးပါ။ မျမင္မေတြ႔ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားခံရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏အသံကို အမ်ားၾကားရေအာင္လုပ္ေရးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။

 

ျမန္မာျပည္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အားလံုးအက်ဳိးခံစားခြင့္ရေရး လက္တြဲလုပ္ေဆင္ၾကပါစို႔။

 

The first video appears with kind permission of iSeeiTravel. Subtitles by Burma Center Prague.