စာမူ ေခၚယူျခင္း

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုျမွင့္တင္ျခင္း

  လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စာမူေပးပို႔ရန္ပံုစံကိုေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ

အမ်ိဳးအစား
အေျခအေန
ေနာက္ဆံုးေပးပို႔ရမည့္ရက္
ေပးပို႔ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
ဆုရရွိသူကိုေရြးခ်ယ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
ဂ်ဴရီအဖြဲ႔
ေရြးခ်ယ္မႈစံႏႈန္း
ဆုရစာမူကိုတင္ျပျခင္း
ဆုႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ား

Facebook Event:  

 

စာမူယွဥ္ျပဳိင္ျခင္းပင္မစာမ်က္ႏွာသို႔